انالله و اناالیه راجعون آیت الله سید ابراهیم رئیس‌ السادات رئیس جمهور ایران به شهادت رسید انالله و اناالیه راجعون آیت الله سید ابراهیم رئیس‌ السادات رئیس جمهور ایران به شهادت رسید انالله و اناالیه راجعون آیت الله سید ابراهیم رئیس‌ السادات رئیس جمهور ایران به شهادت رسید
 
امتیاز دهی